תקנון ותנאי שימוש

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותת “שומרי הבית ע.ר” להלן ״העמותה״.

אנו מודים לך על נכונותך לתמוך כספית בעמותה לשם השגת מטרותיה.

ביצוע תמיכה כספית מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים הבאים:

 1. העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתמוך כספית בפעילותה, לפי שיקול דעתה.
 2. מסירת פרטים כוזבים עלולה להיחשב לעבירה פלילית ומנוגדת לכללי אתר זה.
 3. התומך מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אולם, במידה והתומך הוא קטין (מתחת לגיל 18) או פסול דין או אינו כשיר פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
 4. מי שתמך כספית בעמותה רשאי לפנות אליה באמצעות הדואר האלקטרוני homelandguards.gizbar@gmail.com בבקשה לביטול תמיכה זו בתוך 15 ימי עסקים מיום תמיכתו.הבקשה תכלול את פרטי התמיכה הכספית במלואם. החיוב יבוטל בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי/פייפאל. עמלות והוצאות שהעמותה תחוייב בהן  בגין הפעולה, יחויב מי שתמך בעמלה ו-או בהוצאה כאמור.
 5. ידוע לתומך כי הפרטים שיתקבלו ישמשו את העמותה לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, אלא אם הודיע התומך על אי רצונו לקבל דיוור זה. מכל מקום בעת קבלת ההודעה הראשונה, יוכל התומך להסיר עצמו מרשימת התפוצה על ידי הקלקה על קישור יעודי בתחתית ההודעה.
 6. תמיכה כספית בסכום העולה על 20,000 ש״ח  תדווח לרשויות המוסמכות עם פרטי התומך. אם אינכם מסכימים לכך, צרו עמנו קשר (homelandguards.gizbar@gmail.com) לפני העברת התמיכה. העמותה תדווח על התמיכות הכספיות (התרומות) לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. בשלב זה, התמיכה הכספית לעמותה אינה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 7. העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ולא תעשה במידע שהובא לידיעתה כל שימוש למעט לצורכי קיום מטרותיה ולא יועבר שום מידע לאחרים, אלא על פי הוראות החוק. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, התומך מאשר כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתומך ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 9. העמותה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 10. העמותה שומרת את הזכות לדחות קבלת תמיכה כספית או לבטל המשך תמיכה כספית קיימת מכל גורם שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
 11. אין העמותה אחראית לפעולות של צד ג ככל שתהיינה כאלה.
 12. העמותה עומדת בכל תקני הבטיחות בה עומדת חברת טרנזילה וחברת פייפאל.
 13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

 

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים לעיל הנך מתבקש שלא לתמוך כספית באמצעות אתר אינטרנט זה.

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן