about homeland-guards

ארגון שומרי הבית, הנו ארגון ארצי בפריסתו, התנדבותי במהותו וסביבתי בתפיסתו, תוך הקפדה יתרה על התנהלות נאותה של חברות, תאגידים וממשלות כלפי האזרחים והתושבים. הארגון, המאוגד תחת, עמותת שומרי הבית, מבוסס כולו על תרומות של אנשים פרטיים וגופים נטולי כל אג'נדה פוליטית, הרואים עמו עין בעין את מטרותיו.

מטרות ארגון שומרי הבית:

1. הפרדת הגז הגולמי למרכיביו בלב הים – על פי בארות הקידוח – בלבד.
2. מניעת שינוע, אחסון וטיפול בתוצרי הלוואי המסוכנים של הגז הטבעי על אדמת ישראל.
3. הרחקת תעשייה פטרוכימית מריכוזי אוכלוסין בישראל.

אסדה צפה - תצמצם את הזיהום לים

עקרונות שומרי הבית:

כארגון אזרחי המוביל מאבק עקרוני וחשוב למען תושבי ואזרחי ישראל, חרטנו על דגלנו 3 עקרונות מנחים מרכזיים:

  • א-מפלגתיות: הארגון נמנע כליל מהבעת עמדות בנושאים מפלגתיים ומהווה בית לפעילים מכל המפלגות מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים וכל מי שמזדהה עם מטרות הארגון.
  • אי-אלימות: עשרות אלפי הפעילים והתומכים של הארגון הם אזרחים שומרי חוק וסדר. כל פעולות הארגון מתקיימות תוך הקפדה על החוקים וניהול מאבק בלתי מתפשר, אך נטול אלימות מכל סוג שהוא.
  • שיח מכבד: חוזקתנו ועוצמתנו נטועה בצדקת דרכנו וביכולתנו לשמור על שיח מכובד וראוי.

הצטרפו אלינו לעשייה המקדמת טוהר כפיים ציבורי,
שמירה על ערכי כבוד הסביבה והזולת
ולחימה בתופעות הון-שלטון המקעקעות את זכויותיהם השוות של הפרטים בחברה.

הרשמו עכשיו לעשייה אזרחית ברוכה באזור מגוריכם: ריכוז קבוצות מקומיות, חוגי בית וערבי הסברה, פעילות בוועדות מטה ועוד.

שמחנו לפגוש אתכם כאן. נשמח להיפגש גם בעולם האמתי.

שומרי הבית

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך." 
מדרש רבה, קהלת ז', א'