עמדת "שומרי הבית" לבחינת חלופות לאספקת אנרגיה בבנייה חדשה במגזר הביתי

יש להוציא את הדלקים הפוסילים מהמרחב הביתי

עמותת "שומרי הבית" הגישה את התייחסותה לעבודה המבורכת שנערכה במשרד האנרגיה "בחינת החלופות המיטביות לאספקת אנרגיה במגזר הביתי" מובאים כאן עיקרי הדברים ומסמך ההתייחסות המלא.

עמדת העמותה היא שיש להרחיב את בחינת משרד האנרגיה להתבוננות כוללת על סקטור האנרגיה, ולטפל בכל תחום הפקת האנרגיה במדינה באופן התואם למגמות העולמיות בתחום. 

"נשמח לראות את משרד האנרגיה מעז, פורץ דרך ומהווה ראש חץ למעבר להפקה, ייצור וצריכה של אנרגיה נקייה מהשמש, לצד אגירתה בסוללות.
הציבור הישראלי ממתין למהפך הזה ויגבה אותו בחום. בכך תתרום ישראל את תרומתה למשבר האקלים, תימנע מהשתת סנקציות כלכליות על היצואנים והסכמי הסחר שלה ואולי אף תהפוך אור לגויים, תרתי משמע."

תוצאות ניתוח משרד האנרגיה מצביעות על ההיגיון הכלכלי העומד בבסיס המגמה להוצאה של טכנולוגיות הצורכות דלקים מאובנים מן המרחב הבנוי. תועלת כלכלית לצרכן ולמשקמהלך שצפוי להביא להפחתה משמעותית בצריכת האנרגיה במגזר הביתי בכללותו.

על ההכרח להתבונן בפריזמה רחבה ומנקודת מבט עולמית

יש מקום להוציא את השימוש בדלקים פוסיליים מן המרחב הביתי, ולא די בכך – יש הכרח להתבונן בבעיה בפריזמה רחבה הרבה יותר ולבחון אותה על כל מורכבויותיה ובכל רבדיה. האינטרס הכלכלי הישיר הוא קריטי, אך יש הכרח לבחון גם את האינטרס החברתי, הביטחוני, הסביבתי, הבטיחותי והבריאותי.
נקודת המבט הישראלית המקומית והזמנית היא חשובה, אך יש להגביה עוף ולהתבונן בבעיה גם מנקודת מבט עולמית, לטווחי זמן ארוכים.

עוד מעלה העמותה ש"לא ניתן להתעלם מהשאלה העומדת בבסיס הבעיה: איך מיוצר החשמל, שבו ייעשה שימוש לצורך המעבר לחלופות חשמליות במגזר הביתי? מהו מקור ייצור האנרגיה? שאלה שהינה מהותית ביותר.

עלינו לחתור למציאות שבה מקור ייצור החשמל יהיה מאנרגיית השמש, לצד אגירתה בסוללות וזאת משיקולי סביבה, בריאות, בטיחות, ביטחון, אקלים ועוד, ולאור ההתפתחויות האחרונות בתחום זה בארץ ובעולם – לכך מצטרפים שיקולים כלכליים המצביעים כי ייצור חשמל משדות סולאריים, לצד אגירה, מהווה את הפתרון הזול משמעותית לייצור חשמל בארץ ובעולם כולו כיום.

 המכתב המלא

15 ינואר, 2021


התייחסות עמותת "שומרי הבית" לעבודת משרד האנרגיה בנושא בחינת חלופות לאספקת אנרגיה בבנייה חדשה במגזר הביתי: האם תבוטל החובה להתקין מערכות גז בישול בבנייני מגורים?


עמותת "שומרי הבית" מברכת על פרסום מסמך הניתוח של משרד האנרגיה: "בחינת חלופות לאספקת אנרגיה בבניה חדשה במגזר הביתי- השוואה טכנולוגית וניתוח עלות-תועלת".

תוצאות ניתוח זה מצביעות על ההיגיון הכלכלי העומד בבסיס המגמה להוצאה של טכנולוגיות הצורכות דלקים מאובנים מן המרחב הבנוי. כפי שמוסבר בהרחבה במסמך הניתוח של המשרד, מהלך זה טומן בחובו תועלת כלכלית לצרכן ולמשק, לכאורה. כמו כן, מהלך זה צפוי להביא להפחתה משמעותית בצריכת האנרגיה במגזר הביתי בכללותו. יתרה מכך, לצריכת דלקים במגזר הבנוי סכנות ובעיות בטיחותיות לא מבוטלות. המעבר לחלופות חשמליות מספקת מענה גם לסוגיות אלו.

אנו סבורים, כמו גם כותבי המסמך, כי יש מקום להוציא את השימוש בדלקים פוסיליים מן המרחב הביתי, בשל שלל היתרונות שהוצגו במסמך. ואולם, כפי שיוסבר להלן בקצרה, לא די בהרחקת השימוש בשריפת דלקים פוסיליים מהמרחב הפרטי והעתקת השריפה לאתרים אחרים בדמות תחנות כח פוסיליות.

בבואנו לבחון סוגיה זו, יהיה זה פשטני להסתפק בניתוח כלכלי נקודתי של רובד אחד בלבד של המכלול, קרי הצרכן הסופי. אנו סבורים שאין להסתפק בכך, אלא יש הכרח להתבונן בבעיה בפריזמה רחבה הרבה יותר ולבחון אותה על כל מורכבויותיה ובכל רבדיה. אין ספק שהאינטרס הכלכלי הישיר הוא קריטי, אך יש הכרח לבחון גם את האינטרס החברתי, הביטחוני, הסביבתי, הבטיחותי והבריאותי. לכל אלו משמעויות כלכליות ויש להתייחס גם אליהן. בנוסף ולא פחות משמעותי מכך, נקודת המבט הישראלית המקומית והזמנית היא חשובה, אך יש להגביה עוף ולהתבונן בבעיה גם מנקודת מבט עולמית, לטווחי זמן ארוכים.

משכך, לא ניתן להתעלם מהשאלה העומדת בבסיס הבעיה: איך מיוצר החשמל, שבו ייעשה שימוש לצורך המעבר לחלופות חשמליות במגזר הביתי? במילים אחרות: מהו מקור ייצור האנרגיה? זו השאלה המהותית ביותר.

לתפיסתנו, משיקולי סביבה, בריאות, בטיחות, ביטחון, אקלים ועוד, ולאור ההתפתחויות האחרונות בתחום זה בארץ ובעולם- גם משיקולים כלכליים, שומה עלינו לחתור למציאות שבה מקור ייצור החשמל יהיה מאנרגיית השמש, לצד אגירתה בסוללות. כפי שעולה ממספר מכרזים שקיימה רשות החשמל בשנה החולפת ומתחשיבי המשרד להגנת הסביבה, ייצור חשמל משדות סולאריים, לצד אגירה, מהווה את הפתרון הזול משמעותית לייצור חשמל בארץ ובעולם כולו כיום.

יתר על כן, בייצור חשמל מאנרגיה פוסילית יש לקחת בחשבון את מרכיבי הסובסידיות העצומות לסקטור זה- הוצאות הביטחון, הוצאות להקמת צנרות גז ונפט, סבסוד הקמת תחנות מסוג קו-גנרציה ומיקרו-גנרציה, סבסוד הקמת תחנות דלק גזיות, תשלום דמי הזמינות ליחידות הכח הפרטיות ועוד. בנוסף, יש לקחת בחשבון את עלויות התחלואה והעלויות החיצוניות בשל ההשפעה על האקלים, שמייצרים מתקנים פוסיליים, לרבות אסדות גז ותחנות כח גזיות.

ייצור חשמל באמצעות המשך שריפת דלקים פוסיליים בתחנות כח, בין אם מדובר בפחם, גז, מזוט או מקור פוסילי אחר, משול לדחיקת הבעיה למיקום אחר או לזמן אחר, ותו לא.

מיקוד תשומת הלב במורד שרשרת הצריכה, במגזר הביתי, ושינוי המצב במרחב זה ללא נקיטת צעדים משמעותיים לתיקון הבעיה במעלה שרשרת הצריכה ובנקודת הפקת האנרגיה ממש, תגרום להמשך זיהום האוויר, הים והקרקעות, תעמיד בסכנה את מקורות מי השתייה שלנו, החופים שלנו ובריאות התושבים בדור הזה ובדורות הבאים. יתר על כן- תסכם את האקלים ותחריף את ההתחממות הגלובלית. זו תהיה בכיה לדורות. מעבר לכך- יש להתבונן כלכלית על כל האספקטים הנזכרים לעיל לרבות הסובסידיות למשק הגז והעלויות הכלכליות העצומות בתרחיש "עסקים כרגיל". לדידנו, על משרד האנרגיה להוביל מהלך שלם לטיפול שורש ולשינוי יסודי בתחום הפקת האנרגיה בישראל, ולא להסתפק בגיזום ענפים חולים בלבד.

אנו קוראים למשרד האנרגיה לא להסתפק בעבודה המבורכת המתוארת במסמך בחינת החלופות החשוב כשלעצמו, אלא להרחיבה להתבוננות כוללת על סקטור האנרגיה ולטפל בכל תחום הפקת האנרגיה במדינה באופן התואם למגמות העולמיות בתחום הזה. נשמח לראות את משרד האנרגיה מעז, פורץ דרך ומהווה ראש חץ למעבר להפקה, ייצור וצריכה של אנרגיה נקייה מהשמש, לצד אגירתה בסוללות. הציבור הישראלי ממתין למהפך הזה ויגבה אותו בחום. בכך תתרום ישראל את תרומתה למשבר האקלים, תימנע מהשתת סנקציות כלכליות על היצואנים והסכמי הסחר שלה ואולי אף תהפוך אור לגויים, תרתי משמע.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן