מעקב אחר כמות המתאן הנפלט מאסדת לוויתן – התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים

התראה בפני נקיטת הליכים

רקע קצר

אסדת לוויתן החלה לפעול מבלי לדעת כמה גזי חממה היא תפלוט ובכלל זה מתאן (גז חממה עוצמתי). היתר הפליטה שניתן לאסדת לוויתן, הגדיר לנובל אנרג'י להגיש למשרד להגנת הסביבה אומדן פליטות גזי חממה מהאסדה, בתוך 6 חודשים מהוצאתו (קרי, עד ה- 18.5.2020).

פליטות גזי חממה ממתקני וקידוחי גז הוא נושא בעל חשיבות רבה, בפרט בימים אלה בהם מתקיים מאמץ גלובלי להפחית פליטות, בשל השפעת גזי החממה על האקלים והצורך לעמוד ביעדי הסכם פריז להפחתת פליטות, עליו חתומה ישראל. המתאן, המרכיב העיקרי בגז הטבעי, הינו גז חממה עוצמתי מאד (עד פי 86 ביחס לפחמן דו-חמצני, במדידות לאורך 20 שנה).
עוד נציין כי פעילות אסדת תמר הזניקה את שיעור פליטות המתאן מסקטור האנרגיה בישראל בשיעור של יותר מפי 4 (!) לאחר תחילת פעולתה המסחרית.

(עוד על הקשר בין מתאן להתחממות כדור הארץ ולתעשיית הגז בכתבת "שומרי הבית") .

התראה בטרם נקיטת הליכים בנושא קבלת מידע המחויב מהיתר הפליטה

ב- 19.10.20 הגישה עמותת "שומרי הבית" בקשה לפי חוק חופש המידע לקבל לידה העתק מאומדן פליטות המתאן של אסדת לוויתן, אותו מחוייבת נובל אנרג'י לשלוח למשרד להגנת הסביבה בתוך 6 חודשים מיום קבלת היתר הפליטה, כאמור.

המידע המבוקש אמור היה להיות מצוי בידי המשרד להגנת הסביבה זה מכבר במועד פנייתנו אליו. למרות זאת, המשרד תחילה דחה את מסירתו ליום 19.12.20 ולאחר מכן הודיע על דחייה נוספת ל- 19.2.21, ארבעה חודשים מיום הגשת בקשת חופש המידע על ידינו.

לפיכך, שלחנו למשרד בתאריך ה-4.1.2021 התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, ובקשה לעדכן את נובל אנרג'י בתוך 7 ימים מפנייתנו, על כוונה להעביר לנו את המידע, וכן להעביר לנו את המידע האמור, בתוך 21 ימים נוספים ממועד פנייתם זו, כנקוב בחוק, בכפוף להתייחסות נובל אנרג'י והממונה על אוויר נקי.

שאלות העולות מרצף הדברים:
– מדוע המשרד להגנת הסביבה אינו מוסר את המידע בזמן סביר?
– האם המידע מצוי ביד המשרד להגנת הסביבה, כמחויב מהיתר הפליטה?

אנו ממשיכים לעקוב ולפעול להפחתת הפליטות המזיקות לאקלים ולסביבה.

עדכון – 21.1.21 

כמענה לבקשת חופש המידע לקבלת אומדן פליטות המתאן, התקבל בתאריך ה- 6.1.2021 מענה מהמשרד להגנת הסביבה הגורס כי: "אומדן פליטות מתאן מאסדת לוויתן טרם הוגש למשרד להגנת הסביבה. ההנחיה לביצוע האומדן מגדירה כימות פליטות לשנה קלנדרית, כלומר מתחילת פעילות האסדה ביום 20.1.12 ועד ליום 30.12.20. המועד שבו נובל אנרג'י נדרשת להגשת האומדן הוא ה – 31.1.21".

ממענה זה עולה כי בעל היתר הפליטה קיבל הנחייה להגיש את אומדן הפליטות כתשעה חודשים לאחר המועד שנקבע לכך בהיתר הפליטה– קרי בסוף חודש ינואר 2021, במקום בתחילת חודש מאי 2020 .

נראה לכאורה כי מתן האפשרות לבעל היתר הפליטה להגיש את אומדן הפליטות באיחור, נעשתה בחוסר סמכות.

לפיכך, שלחה עמותת "שומרי הבית" למשרד להגנת הסביבה מכתב נוסף, בו ביקשה הבהרה ביחס למקור הסמכות למתן הדחייה מעלה. אם יתברר שלא היה בידי הממונה מטעם המשרד סמכות לנהוג כך- מבקשת העמותה במכתבה זה כי תינתן הוראה למסירת האומדן על פי הוראות היתר הפליטה. 

ב- 20.1.2021 התקבל מענה ממשרד הגנ"ס שבשל בדיקות נוספות בתוך המשרד בקשה להערכת משך הטיפול ב-60 ימים נוספים עד ליום 21.3.17.  

עמותת "שומרי הבית" הגישה בקשה נוספת ב10.2.2012  – 
"נוכח הטיפול הארוך שלא לצורך בבקשה הקודמת בעניין והעובדה כי המידע כבר מצוי בידי המשרד להגנת הסביבה, אודה לקבלת המידע בהקדם האפשרי ולמצער לערוך את הפנייה לצד השלישי ביחס למסירת המידע כבר בימים הקרובים. "

ממשיכים לפעול ולעדכן. 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן