הערות עמותת "שומרי הבית" להנחיות לפי סעיף 76 לחוק הנפט- העברה ושעבוד זכויות נפט וטובת הנאה מזכויות נפט

בהמשך לשימוע ציבורי עמותת "שומרי הבית" הגישה את הערותיה ובקשתה לשינויים בחוק הנפט למנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה – הנחיות לסעיף 76 לחוק, בעניין העברה ושעבוד של זכויות נפט וטובות הנאה בזכויות נפט. המסמך הוגש באמצעות עו"הד מתן גרפינקל. 

מבחינת ההנחיות הקיימות עולה כי: 
אין הן עוסקות בסוגיות סביבתיות חשובות העולות לעיתים כתוצאה מהעברת זכויות בהתאם לחוק הנפט. 
ואין הן מאפשרות לבצע הליך של שימוע ציבורי הנדרש בעת ביצוע העברת זכויות אלה.
אין הן עוסקות בנושאים הנוגעים לדיני תחרות אשר רלוונטים אף הם להליך העברת הזכויות.

על הצורך לחייב שקילת שיקולים סביבתיים בעת דיון בהליך העברה הזכויות 

כל הנחייה מנהלית, עם אישורה הופכת לכלל גמיש שרשות מינהלית קובעת לעצמה כדי שאותן הנחיות ידריכו בעת הפעלת סמכויות. הנחיות שישמשו את מי שפועל מכוח חוק הנפט כדרך להפעלת שיקול דעת. לכן, קיימת חשיבות רבה לכך כי ההנחיות ידונו ויקבעו את טווח שיקול הדעת של משרד האנרגיה ושאר הגורמים הרלוונטיים, במגוון הנושאים הרלוונטיים להעברה ושעבוד של זכויות נפט וטובות הנאה בזכויות נפט.

מעיון בהנחיות הקיימות כעת עולה, כי הן אינן עוסקות כלל במישרין או בעקיפין, בנושאים שעניינם איכות הסביבה עת נידונה ומאושרת העברה או שיעבוד של זכות נפט. ויש  חשיבות גדולה לבחינת  נושאי איכות סביבה בעת העברת זכויות נפט וטובות הנאה בזכויות נפט אינו עניין תיאורטי.

על העברת השליטה בין נובל לשברון

לאחרונה, אישר הממונה על ענייני הנפט, בהתאם להמלצת מועצת הנפט בעניין, את העברת השליטה בספר הנפט, מנובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד המחזיקה ומפעילה את שדה לוויתן לחברת שברון קורפוריישן. עם אישור העברה זו ולאחר השלמת העסקה תחזיק שברון בבעלות מלאה של חברת האם של נובל. וקודם לכניסת מהלכים אלה לתוקף, עלו טענות שונות ביחס לרקורד הסביבתי של שברון.

מוניטין חברת שברון, כחברה השומרת על איכות הסביבה במסגרת פעילותיה בשוק האנרגיה העולמי, בעייתי מאוד והובאו על כך טענות בפני חברי מועצת הנפט והממונה על הנפט יחד עם דרישה שהעברת הזכות לא תאושר נוכח המונטין של החברה מבלי שיושתו על שברון שורת מגבלות סביבתיות וכלכליות. 
הטענות נידונו על ידי מועצת הנפט שביקשה לקבל מידע נוסף, שלאחריו החליטה להמליץ לאשר את העברת הזכות.

אירועים אלה של העברת הזכות מלמדים כי יש לשקול עניינים הנוגעים למעורבות הצדדים הנוגעים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה באופן אינהרנטי כחלק מהליך בחינת העברת זכות הנפט כפי שכיום יש ההנחיות ביחס לנושאים כמו איתנות פיננסית, ניסיון קודם וכו'.

הצעת שומרי הבית לתיקון בהנחיות לחוק הנפט סעיף 76

וכך עמותת שומרי הבית הגישה אלטרנטיבה – הצעה לתיקון בהנחיות.למלוא ההמלצה מוזמנים למכתב המלא

 • "אם פעילותו של הנעבר בארץ או בעולם לא יצרה או עלולה ליצור סיכונים סביבתיים שאינם מתחייבים או אסורים ביחס לפעילותו השוטפת או אם הנעבר לא הורשע, בארץ או בעולם, בפסק דין חלוט בעניינים הנוגעים לעבירות סביבתיות חמורות.
  בנוסף, לא תותר העברת הזכויות ברישיון ובחזקה אם הממונה נוכח לדעת כי קיים סיכון כי העברת הפעילות לנעבר תגביר באופן משמעותי את הסיכוי לפגיעה של ממש בסביבה ובבריאות הציבור אילולא הייתה מותרת העברת הזכויות".
 • "אם אין מניעה, כי הנעבר יקבל רישיון עסק והיתר פליטה לאוויר או כל היתר או רישיון אחרים הנדרשים על פי דין לצורך פיתוח מאגרי גז וכי כבר החל לפעול לטובת השגת הרישיונות או ההיתרים הדרושים, לפי העניין, עובר למועד העברת הזכויות"
 • בנושא דיני התחרות: 
  מעיון בהנחיות עולה הן אינן מתייחסות באופן מספק לסוגית דיני התחרות וההמלצה היא כי יש לחייב שקילת שיקולים, שעניינים בדיני התחרות בעת דיון בהליך העברת הזכויות. 
  התפרסם בעיתונות כי שברון ניצלה את זכות הווטו שעברה אליה מחברת נובל עם קבלת הזכויות, וערכה מהלך כוחני כלפי חברת החשמל מיד לאחר השלמת העסקה. (התעקשות על הזרמת גז על פי ההסכם היקר מ- 2012 , על אף שהחברה חתמה עם המחזיקים ברוב הזכויות במאגר על הסכם מוזל). (המלצות נוספות בתחום זה במכתב המלא)
 • המלצה לקבוע חובת שימוע בכתב ובעל פה במקרים בהם נדונה העברה ושעבוד של זכויות נפט וטובות הנאה בזכויות נפט.
  יש חשיבות רבה לשימוע ציבורי בהליכים ציבורים בכלל וכאלה שיש להם השפעה על איכות הסביבה, בריאות הציבור ודיני התחרות בכלל. כפי שהוכח בהליך העברת הזכויות האחרון, אלו נושאים בעלי חשיבות לאומית, שיש בהם כדי להשפיע השפעה של ממש על כלל הציבור בישראל. ולכן הבקשה כי הליך אישור העברת הזכויות מנובל לשברון ייעשה באופן שקוף.
  למרבה הצער, דרישה זו לא נענתה, וצוין כי אין לכך בסיס חוקי. לכן מוצע להוסיף להנחיות את האפשרות לשמוע בכתב ובעל פה את הערות הציבור לפני אישור העברת זכויות מכוח חוק הנפט.
  הליך העברת הזכויות ייעשה באופן שקוף תוך הגברת אמון הציבור בו.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן