על אמינות ההודעות והתחזיות של דלק קידוחים

ב-6 לאפריל 2019, הודיעה חברת החשמל לבורסה על עיקרי הסכם לאספקת גז מלוויתן:

"עיקריו של הסכם לוויתן הינם כדלקמן:
תקופת ההתקשרות הינה החל מאוקטובר 2019 או ממועד תחילת הזרמת הגז משדה "לוויתן", לפי המאוחר, ועד למוקדם מבין יוני 2021 או תחילת הפקת הגז משדה "כריש" (הצפוי במחצית שנת 2021
לחברה אין חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם.
שותפות לוויתן אינה מחויבת לשמור קיבולת גז לחברה מכוח ההסכם.
החברה מחויבת לפנות לשותפות לוויתן על בסיס חודשי לצורך רכישת כמויות גז שהיא איננה רוכשת מהשותפים בפרויקט תמר. השותפים בפרויקט לוויתן רשאים לסרב (באופן מלא או חלקי) לפניית החברה, וזאת כאשר אין ביכולתם לספק גז (גם בשל אספקת גז לצד ג')
החברה רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה והשותפים בפרויקט לוויתן סירבו לספק"

ב-12 ליוני 2019 הודיעה דלק קידוחים לבורסה על חתימת ההסכם לאספקת גז מלוויתן לחברת החשמל :

"ביום 12.6.2019 נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין הרוכשת לפיו תרכוש הרוכשת משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה, בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה המוערכת על-ידי השותפות בכ- 4  BCM.

תקופת הסכם האספקה תחל מיום 1.10.2019 או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום 30.6.2021 או במועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת הסכם האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם האספקה……

בהסכם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד. 

להערכת השותפות, היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לרוכשת (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לוויתן), בהתבסס על הערכת השותפות לגבי כמות הגז הטבעי שתירכש על-ידי הרוכשת, עשוי להסתכם בכ-700 מיליוני דולר ארה"ב בתקופת הסכם האספקה. יובהר כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת, מועד תחילת הפקת גז מפרויקט לוויתן ומועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש". " (סוף ציטוט)

בעקבות חתימת ההסכם מסר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים לעיתון 'גלובס' את הדברים הבאים: 

"עם החתימה על הסכם מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל התמלאה כמעט לגמרי יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן. גיוון מקורות הגז הטבעי וצריכה במקביל הן ממאגר תמר והן ממאגר לוויתן יבטיחו למדינת ישראל להבטיח ביטחון אנרגטי, ויאפשרו לחברת החשמל לצמצם את ייצור החשמל מפחם מזהם ולהוזיל את עלויות האנרגיה, והרווח כולו של אזרחי ישראל. עם חתימת ההסכם התקדם מאגר לוויתן צעד נוסף לביסוסו כעוגן אנרגטי מרכזי באזור, ואנו עובדים במרץ על מנת לחתום על חוזי מכר נוספים."

ההתייחסות בהודעה של דלק קידוחים לבורסה ושל אבו ב'גלובס' היא כאילו ההסכם מחייב את חברת החשמל לרכוש גז מלויתן.  אין התייחסות ברורה לכך שלא מדובר על חוזה מחייב, שלחברת החשמל אין חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם, מלבד ההסתייגות בהודעה לבורסה: "יובהר כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת".

 במצגת של דלק קידוחים מ-25 לספטמבר 2019, בעמ' 18  בכותרת "לויתן – חוזים ופילוח מכירות" נכתב :

"חברת החשמל לישראל,  ~ 4 BCM לתקופה של שנתיים על בסיס קיבולת זמינה [של לוויתן] במחיר קבוע.

 Leviathan – Contracts and Sales Breakdown, Israel Electric Corp,

~4 bcm for a period of 2 years on an available capacity basis, Fixed price

ההסכם עם חברת החשמל מוצג כהסכם מחייב לרכישת כ- 4 BCM גז, אין כל הסתייגות.

בעיתונות הכלכלית בישראל ההדגש היה ברור, כאילו ההסכם מחייב את חברת החשמל לרכישת כל כמות הגז בהיקף של 4 BCM. המקור הוא ככל נראה מהודעה לעיתונות של דלק קידוחים. 

"יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, מסר: "עם החתימה על הסכם מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל התמלאה כמעט לגמרי יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן."

"בשותפות מציינים כי עם חתימת ההסכם התמלאה כמעט לחלוטין קיבולת הגז אשר תופק בשלב הפיתוח הראשון של המאגר, במסגרתו יימכר הגז הטבעי מלוויתן ללקוחות במשק המקומי, במצרים ובירדן."

"בדלק קידוחים מציינים כי "עם חתימת הסכם זה התמלאה כמעט לחלוטין קיבולת הגז אשר תופק בשלב הפיתוח הראשון של המאגר, במסגרתו יימכר הגז הטבעי מלוויתן ללקוחות במשק המקומי, במצרים ובירדן".

עכשיו מתברר, שלא הייתה ואין מחויבות של חברת החשמל בהסכם מיוני 2019, לרכוש את הגז.

שבניגוד לדברי יוסי אבו, יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן לא התמלאה. 

ערן אזרן בדה-מרקר מדווח שחברת החשמל ניצלה את עודפי הגז שהצטברו בעולם ורכשה כמיליארד מ"ק (BCM) גז, כ-20% מצריכת הגז השנתית שלה, במחיר ממוצע של 3 דולרים ליחידת חום, נמוך בהרבה מהמחיר בעסקת הגז מיוני 2019, ומהמחיר שהיא משלמת למונופול הגז הישראלי. העסקות בהיקף של כ- 100 מיליון דולר, נעשו במקום רכישת גז יקר מלווייתן (שהוא בעצמו על חשבון הרכש מתמר).

עכשיו מתברר, שהערכת דלק קידוחים, שנמסרה בדיווח לבורסה ביוני  2019, היתה מופרכת, שהיקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז לחברת החשמל במסגרת ההסכם,  עשויה להסתכם בהרבה פחות מכ-700 מיליוני דולר ארה"ב בתקופת הסכם האספקה, ולפי המחירים הנהוגים כיום בעולם, עלולה אף להתאפס

מעניין לדעת אם יהיו לכך השלכות על המשא ומתן המתנהל עכשיו בין בעלי האג"ח של חברות בקבוצת דלק לבין בעלי המניות הראשיים (תשובה) והנהלות החברות בקבוצה, אם יהיו לכך השלכות על ההסכמים המתוכננים עכשיו לחילוץ החברות בקבוצת דלק מחובותיה.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן